Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych oraz weryfikacji predyspozycji dokonanej przez doradcę zawodowego

Szanowni Państwo,
publikujemy wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych oraz weryfikacji predyspozycji dokonanej przez doradcę zawodowego.
 
Kandydatki, które znalazły się na WSTĘPNEJ LIŚCIE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W ETAPIE SZKOLENIOWO-DORADCZYM  W II EDYCJI PROJEKTU  „KOBIETA SKUTECZNYM PRZEDSIĘBIORCĄ! mają zapewniony udział w etapie szkoleniowo-doradczym, dlatego nie przysługuje im odwołanie od dokonanej oceny.
 
WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W ETAPIE SZKOLENIOWO-DORADCZYM  W II EDYCJI PROJEKTU  „KOBIETA SKUTECZNYM PRZEDSIĘBIORCĄ! zostanie uzupełniona o 10 Kandydatek z listy rezerwowej, z najlepszym wynikiem punktowym, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.
Poniżej informacja dla Kandydatek, które znalazły się na:
Kandydatki, które nie zostały skierowane do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym  i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną/opinią, mają prawo wnieść odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego i etapu II – weryfikacji predyspozycji). Każdej kandydatce przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) o ponowną ocenę Formularza  rekrutacyjnego  i/lub  o  ponowną weryfikację predyspozycji przez doradcę zawodowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez nie pisemnej informacji o wynikach oceny/opinii. 

 
Każda z Kandydatek otrzyma uzasadnienie oceny Formularza  rekrutacyjnego oraz opinię doradcy zawodowego. Wnosząc odwołanie od oceny/opinii, Kandydatka powinna powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza.
 
Odwołanie od oceny/opinii należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, pocztą elektroniczną na adres: dotacje.lublin@biuroprojektu.eu lub dostarczyć osobiście do biura projektu przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 16a, 20-040 Lublin (tel. 511 795 115, 511 794 777) w godzinach od 08:00 do 16:00. Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień,  w którym zostało ono złożone u Beneficjenta. Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną (fax/email) musi zostać uzupełnione o wersję papierową, w terminie 3 dni od wpływu wersji elektronicznej.
Scroll to top
Accessibility