Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 390

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Aktualności - Kobieta skutecznym przedsiębiorcą!

Wyniki oceny biznesplanów

Szanowni Państwo,

publikujemy wyniki oceny biznesplanów.

 

Uczestniczki, które znalazły się na:

mają zagwarantowane miejsce wśród osób wyznaczonych do otrzymania wsparcia. Uczestniczkom tym nie przysługuje odwołanie od oceny punktowej.
Wszystkie niezbędne informacje o dalszym toku postępowania (zarejestrowanie DG, umowa o dofinansowanie, poręczenie) zostaną  w najbliższych dniach przekazane zakwalifikowanym Uczestniczkom telefonicznie oraz mailowo przez pracownika biura projektu.

Po procedurze odwoławczej utworzona zostanie Ostateczna lista osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania, do której dopisanych zostanie pozostałych 11 Uczestniczek z najlepszym wynikiem punktowym. Ogółem w ramach II edycji projektu przyznanych zostanie 72 dotacji.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

Uczestniczki, które nie zostały wytypowane do otrzymania bezzwrotnej dotacji mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ  na przyznanie dotacji w terminie.  Każda z Uczestniczek, która w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikowała się do dofinansowania może, w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez nią informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą elektroniczną (e-mail/fax), przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).
Każda  z  Uczestniczek  otrzyma  od  Beneficjenta  uzasadnienie  oceny  Biznesplanu (w postaci Karty oceny Biznesplanu). Wnosząc odwołanie od oceny, Uczestniczka powinna powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza.

Odwołanie wnoszone przez Uczestniczkę powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie względem decyzji Beneficjenta. Beneficjent  rozpatrzy odwołanie wniesione przez Uczestniczkę w terminie 5 dni roboczych. Ponowna ocena dokonywana będzie przez członków KOW, nie biorących udziału w wydaniu pierwszej oceny.

Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne (także w przypadku otrzymania niższej punktacji niż za pierwszym razem) i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

Rozpoczynamy przyjmowanie biznesplanów.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od 19.03.2018 r. do 30.03.2018 r.  w ramach II edycji przyjmować będziemy dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

1) Zał. nr 1-Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia:

 • Zał. nr 1.1 – Biznesplan z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • Załącznik nr 1.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • Kopie  pozwoleń  niezbędnych  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  która  ma  zostać  utworzona w związku  z realizacją projektu (jeśli dotyczy);
 • Kopie innej dokumentacji mogącej mieć wpływ na ocenę powodzenia przedsięwzięcia, np. świadectwa szkolne, certyfikaty, świadectwa pracy, listy intencyjne, umowy przedwstępne.

2) Zał. nr 6 – Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

Wyżej wymienione załączniki znajdują się na stronie internetowej http://www.kobietaprzedsiebiorca.biuroprojektu.eu/dokumenty-do-pobrania/

Wnioski i załączniki powinny być dostarczone w dwóch egzemplarzach.

Podstawowe wymagania formalne dotyczące przygotowania i składania Biznesplanów:

 1. powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1.1 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia;
 2. powinien być wydrukiem jego elektronicznej wersji (wypełniony komputerowo na wzorze  stanowiącym załącznik do Wniosku o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia i wydrukowany),;
 3. powinien być napisany w języku polskim;
 4. wszystkie pola powinny być wypełnione; w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy  wpisać „nie dotyczy”, a polach liczbowych należy wpisać wartość „0”;
 5. powinien być parafowany na każdej stronie oraz podpisany czytelnie w wyznaczonych  miejscach, wyłącznie niebieskim długopisem;
 6. do Biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie wymagane załączniki,;
 7. powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach;
 8. załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez uczestniczki projektu (stwierdzenie ”potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz datą  i podpisem uczestniczki projektu).

Dokumenty będzie można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w Biurze Projektu przy ul. Sowińskiego 16a, 20-040 Lublin, w godzinach od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia dokumentów będzie decydować data ich wpływu.

Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych oraz weryfikacji predyspozycji dokonanej przez doradcę zawodowego

Szanowni Państwo,
publikujemy wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych oraz weryfikacji predyspozycji dokonanej przez doradcę zawodowego.
 
Kandydatki, które znalazły się na WSTĘPNEJ LIŚCIE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W ETAPIE SZKOLENIOWO-DORADCZYM  W II EDYCJI PROJEKTU  „KOBIETA SKUTECZNYM PRZEDSIĘBIORCĄ! mają zapewniony udział w etapie szkoleniowo-doradczym, dlatego nie przysługuje im odwołanie od dokonanej oceny.
 
WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W ETAPIE SZKOLENIOWO-DORADCZYM  W II EDYCJI PROJEKTU  „KOBIETA SKUTECZNYM PRZEDSIĘBIORCĄ! zostanie uzupełniona o 10 Kandydatek z listy rezerwowej, z najlepszym wynikiem punktowym, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.
Poniżej informacja dla Kandydatek, które znalazły się na:
Kandydatki, które nie zostały skierowane do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym  i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną/opinią, mają prawo wnieść odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego i etapu II – weryfikacji predyspozycji). Każdej kandydatce przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) o ponowną ocenę Formularza  rekrutacyjnego  i/lub  o  ponowną weryfikację predyspozycji przez doradcę zawodowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez nie pisemnej informacji o wynikach oceny/opinii. 

 
Każda z Kandydatek otrzyma uzasadnienie oceny Formularza  rekrutacyjnego oraz opinię doradcy zawodowego. Wnosząc odwołanie od oceny/opinii, Kandydatka powinna powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza.
 
Odwołanie od oceny/opinii należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, pocztą elektroniczną na adres: dotacje.lublin@biuroprojektu.eu lub dostarczyć osobiście do biura projektu przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 16a, 20-040 Lublin (tel. 511 795 115, 511 794 777) w godzinach od 08:00 do 16:00. Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień,  w którym zostało ono złożone u Beneficjenta. Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną (fax/email) musi zostać uzupełnione o wersję papierową, w terminie 3 dni od wpływu wersji elektronicznej.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik w I etapie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę osób, które uzyskały pozytywny wynik w I etapie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji. W najbliższych dniach skontaktujemy się z Państwem telefonicznie celem ustalenia terminu spotkania z doradcą zawodowym.

W ramach I edycji przyjmować będziemy dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od 06.11.2017r. do 17.11.2017r.  w ramach I edycji przyjmować będziemy dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

1) Zał. nr 1-Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia:

 • Zał. nr 1.1 – Biznesplan z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • Załącznik nr 1.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • Kopie  pozwoleń  niezbędnych  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  która  ma  zostać  utworzona w związku  z realizacją projektu (jeśli dotyczy);
 • Kopie innej dokumentacji mogącej mieć wpływ na ocenę powodzenia przedsięwzięcia, np. świadectwa szkolne, certyfikaty, świadectwa pracy, listy intencyjne, umowy przedwstępne.

2) Zał. nr 6 – Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

Wyżej wymienione załączniki znajdują się na stronie internetowej http://www.kobietaprzedsiebiorca.biuroprojektu.eu/dokumenty-do-pobrania/

Podstawowe wymagania formalne dotyczące przygotowania i składania Biznesplanów:

 1. powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1.1 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia;
 2. powinien być wydrukiem jego elektronicznej wersji (wypełniony komputerowo na wzorze  stanowiącym załącznik do Wniosku o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia i wydrukowany),;
 3. powinien być napisany w języku polskim;
 4. wszystkie pola powinny być wypełnione; w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy  wpisać „nie dotyczy”, a polach liczbowych należy wpisać wartość „0”;
 5. powinien być parafowany na każdej stronie oraz podpisany czytelnie w wyznaczonych  miejscach, wyłącznie niebieskim długopisem;
 6. do Biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie wymagane załączniki,;
 7. powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach;
 8. załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez uczestniczki projektu (stwierdzenie ”potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz datą  i podpisem uczestniczki projektu).

Dokumenty będzie można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w Biurze Projektu przy ul. Sowińskiego 16a, 20-040 Lublin, w godzinach od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia dokumentów będzie decydować data ich wpływu.

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top
Accessibility