Wyniki oceny biznesplanów

Szanowni Państwo,

publikujemy wyniki oceny biznesplanów.

 

Uczestniczki, które znalazły się na:

mają zagwarantowane miejsce wśród osób wyznaczonych do otrzymania wsparcia. Uczestniczkom tym nie przysługuje odwołanie od oceny punktowej.
Wszystkie niezbędne informacje o dalszym toku postępowania (zarejestrowanie DG, umowa o dofinansowanie, poręczenie) zostaną  w najbliższych dniach przekazane zakwalifikowanym Uczestniczkom telefonicznie oraz mailowo przez pracownika biura projektu.

Po procedurze odwoławczej utworzona zostanie Ostateczna lista osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania, do której dopisanych zostanie pozostałych 11 Uczestniczek z najlepszym wynikiem punktowym. Ogółem w ramach II edycji projektu przyznanych zostanie 72 dotacji.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

Uczestniczki, które nie zostały wytypowane do otrzymania bezzwrotnej dotacji mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ  na przyznanie dotacji w terminie.  Każda z Uczestniczek, która w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikowała się do dofinansowania może, w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez nią informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą elektroniczną (e-mail/fax), przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).
Każda  z  Uczestniczek  otrzyma  od  Beneficjenta  uzasadnienie  oceny  Biznesplanu (w postaci Karty oceny Biznesplanu). Wnosząc odwołanie od oceny, Uczestniczka powinna powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza.

Odwołanie wnoszone przez Uczestniczkę powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie względem decyzji Beneficjenta. Beneficjent  rozpatrzy odwołanie wniesione przez Uczestniczkę w terminie 5 dni roboczych. Ponowna ocena dokonywana będzie przez członków KOW, nie biorących udziału w wydaniu pierwszej oceny.

Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne (także w przypadku otrzymania niższej punktacji niż za pierwszym razem) i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

Scroll to top
Accessibility